top of page
Endlosverse.png

Kinderverse:

Endlosverse

We  kcheimt die Gäärschta?

In der Nacht· bim Maano.

Was het deer daa?

A Sack uber d Axla.

Was ischt in dem Sack?

As Fischji Gäärschta.

Was ischt in der Gäärschta?

As Parr Schüe.

Was ischt in dem Parr Schüe?

As Chluntschi Gaaro.

Was ischt in dem Chluntschi Gaaro?

An Naadla.

Was ischt in der Naadla?·

An Ggufa.

Was ischt in der Ggufa?

An Floo.

Was  ischt in dem Floo?

An Lüüs.

Was ischt in der Lüüss?

An Niss.

Setz di  nider  und friss!

Giggeriggii, was hescht im Sack?

Giggeriggii, as Weggli.

Giggeriggii, weer het der s ggä?

Giggeriggii, der Getti.

Giggeriggii, weer ischt diine Getti?

Giggeriggii, ds Eierchnopfji.

 

An maal und an maal

ischt as Mannji gsii,

deer het an hole, hole Zand kcha;

daa ischt as Briefji dri gsii,

daa druff ischt gschribus gsii:

An maal und an maal  ischt as Mannji gsii...

Der Joggeli het mer d Chappa gnu.

Äs hett mer gseit:  i gibu dier kchei Chappa,

wenn du mier kcheis Broot gischt.

Düe bin i zum Bäcker ggangu, deer het gseit:

i gibu dier kcheis  Broot,

wenn du mier kcheis Mäll gischt.

Düe bin i zum Müller  ggangu,

deer het gseit: i gibu dier kcheis Mäll,

wenn du mier kcheis Chooru gischt.

Düe bin i zum Acher ggangu, deer het gseit:

i gibu dier kcheis Chooru,

wenn du mier kchei Buww gischt .

Düe bin i zum Eschilti ggangu,

äss het gseit: i gibu dier kchei Buww,

wenn du mier kcheis Heww gischt .

Düe bin i zer Matta ggangu,

di het gse i gibu dier kcheis Heww,

wenn du mier kchei Sägessa gischt.

Düe bin  i zum Meder ggangu, deer het gseit:

i gibu dier kchei Sägessa,

wenn du mier kchei Späck gischt.

Düe bin  i zum Schwinggi  ggangu, 

dass  het gseit: i gibu dier kchei Späck,

wenn du mier kchei Mischmascht gischt.

Düe ischt d Schwinggimüeter ggangu

Schwinggimüeter, Schwinggi     Ganz schnell:

Mischmascht ggä,

Schwinggi Spöck ggä,

Späck Meder ggä,

Meder Sägessa ggä,

Sägessa Matta ggä,

Matta Heww ggä,

Heww Eschilti ggä,

Eschilti Buww ggä,

Buww Acher ggä,

Acher Chooru ggä,

Chooru Müller ggä,

Müller Mäll ggä,

Mäll Bäcker ggä,

Bäcker Broot ggä,

Broot Joggeli ggä,

Joggeli d Chappa zrugg ggä!

bottom of page